Etablering av adkomst fra gangbru på Bjørndalsjordet

Styret i Velforeningen har i lang tid jobbet mot Oslo kommune ift å etablering en gangvei fra brua nederst ved eneboligene, langs jordet og ned til Bjørn Magnussons vei som fører videre ned buss-stoppet Oredalen på Ljanbruveien.

Midlertidig stengt vei

Vi startet dette arbeidet allerede i midten av 2017, men det var i starten utfordrende å få dette da jordet ligger ved markagrensa og er under spesielle bestemmelser.

Tidligere i år kom det signaler fra kommunen om at det nå var mulig å se på vår opprinnelige henvendelse grunnet fokus på adkomst, gang- og sykkelveier i Oslo kommune.

Så det er med stor glede styret nå kan meddele at Oslo kommune nå er i gang med etablering av gangvei. Byggestart er mandag 20. november.

I første omgang er det snakk om en gruslagt vei på ca 2,5 – 3 meter i bredden som går fra gangbrua og ned langs hele jordet til gangveien.

Det er ikke helt klart når de blir ferdig, men vi forstår det slik at det jobbes nå frem til den gruslagte veien er ferdigstilt. Forhåpentligvis blir det også drift på grusveien slik at den blir brøytet gjennom vintersesong. Dette er dog ikke 100% bekreftet, men vi krysser fingrene.

Brua som fører ned til jordet

Det jobbes videre med planer for å få godkjent at veien blir asfaltert og får belysning på sikt. Dette er ikke helt avklart og må behandles da området ligger i markagrensa som er spesielt regulert.

Ny gruslagt vei vil helt klart forenkle adkomst ned til buss-stoppet Oredalen på Ljanbruveien for oss som bor på Bjørndalsjordet.

Så vi gleder oss stort til veien er ferdigstilt.

Styret

Opprinnelige fordelingen av avfallsbeholderne

Det har blitt tatt opp og nevnt ved flere anledninger på årsmøtene de siste årene, at det finnes en tegning som viser hvordan kapasitet på avfallsbeholderne opprinnelig burde fordeles mellom husstandene (se bilde lenger ned på siden).

I praksis vet vi at de fleste kvitter seg med avfall på avfallsbeholder som er nærmest, eller på veien dit de skal. Dette fører ofte til at spesielt avfallsbeholderen i krysset (merket grønn i bildet under), ved jevne mellomrom blir helt full. Det er denne som brukes av flest beboere, og samtidig har den lavest kapasitet. Når dette skjer, må alle som bor i nærheten av denne gå til en annen. Det som således er typisk, er at den ved lekeplass 1 (rosa) blir full. Og så til slutt blir den ved lekeplass 3 (blå) full. Mens den ved sameie 1 (orange) sjeldent rekker å bli full, før REN kommer og tømmer.

Utbyggers forslag til fordeling av hus på avfallsbeholdere

Totalt sett vet vi også at kapasiteten skal være tilstrekkelig, så lenge alle kaster normal mengde husholdningsavfall. (mat, plast, papp/papir og normal restavfall). Reglene vi i dag har etablert, er at alle skal gå til neste om det er fullt. Dvs at det skal være mulig å kaste poser og papp/papir, og at lokket på beholderen skal være helt igjen etterpå. Er det ikke plass noen steder, må man ta med avfallet hjem igjen.

På siste årsmøte nå i 2022, ble det bestemt at styret skal utrede og ta inn tilbud på hva det vil koste å utvide kapasiteten på avfallsbeholderne i krysset (grønn) fra 3m3 til 5m3. Dette arbeidet er fortsatt i prosess. Mer informasjon om dette kommer senere.

Hvis beboere følger modellen over så er vi ganske sikre på at kapasiteten blir jevnt fordelt, og at ingen avfallsbeholdere går fulle.