Solsiden Velforening

VEDTEKTER
for
SOLSIDEN VELFORENING

Vedtatt på stiftelsesmøte den 08.06.2015
Endret på ekstraordinær generalforsamling 15.11.2016
Endret på generalforsamling 03.05.2018
Endret på ekstraordinær generalforsamling
13.09.2018
Endret på ekstraordinær generalforsamling 29.04.2019
Endret på ordinær generalforsamling 07.06.2022

 

 

§ 1
Navn og eierforhold

Velforeningens navn er Solsiden Velforening.
Foreningen består av eierne av gnr 187, bnr. 339-368 i Oslo

Alle eierne av gnr. 187, bnr 339-368 i Oslo har rett og plikt til å være medlemmer av Solsiden Velforening. For boligeiendommer som er seksjonert, regnes hver seksjon som ett medlem av Solsiden Velforening.

Gjennom stiftelsen av Solsiden Velforeningen påtar dens medlemmer seg ansvaret for vedlikehold og den daglige drift av arealer og eiendommer etter hvert som anlegg/arealer (Eiendommen) overtas av foreningen.

§ 2
Formål

Velforenings formål er å ivareta driften av foreningen og vedlikeholde velforeningens eiendom med alle grøntarealer, beplantning, veier, belysning, møteplasser, p-plasser og lekeområder på gnr. 187, bnr 235 i Oslo.

§ 3
Medlemmenes plikter og rettigheter

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter foreningens vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet og styret.

§ 4
Ordinært årsmøte

Den øverste myndighet i velforeningen utøves av årsmøte. Hver grunnbokregistrert bolig/seksjon utgjør årsmøtet – totalt 92 boenheter/medlemmer.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. Styret i velforeningen skal på forhånd varsle medlemmene om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Dersom et forslag som etter vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall skal behandles, må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan årsmøtet bare treffe beslutninger om saker som er angitt innkallingen på denne måten.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet behandle:
1. Styrets årsberetning.
2. Årsregnskap
3. Valg av styre
4. Budsjett for kommende år.

Årsberetning, regnskap og evt. revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle medlemmene. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet

§ 5
Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 del av medlemmene skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært årsmøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

§ 6
Sameiermøtets vedtak

Ved avstemminger regnes flertallet etter antall stemmer, og hver grunnbokregistret bolig/seksjon har én stemme hver. Medlemmene har rett til å møte med fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde på førstkommende møte med mindre det fremgår at noe annet er ment.

Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.

Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som årsmøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om bl. a:

  1. a) endring av vedtektene,
  2. b) tiltak som har sammenheng med medlemmenes bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for medlemmene på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers bekostning.

§ 7
Styret

Velforeningen skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer.

Velforeningen skal ha et styre på 3-5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges av årsmøtet blant de kandidatene som er foreslått.

Styrets skal ha en styreleder som velges særskilt av årsmøtet blant de innstilte kandidater.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemte av det årsmøtet som foretar valget.

Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av velforeningens eiendom, og ellers sørge for forvaltningen av vellets anliggender i samsvar med vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp.

Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter vedtektene skal vedtas av årsmøtet.

Styret er vedtaksført når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to styremedlemmer stemme for et vedtak.

Styrevedtak som skal leveres en eller flere av vellets medlemmer, er kun å anse som gjeldende når det er levert skriftlig og signert av styreleder og minst ett styremedlem.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

§ 8
Styrets adgang til å forplikte vellet

Styret representerer medlemmene og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem fellesskap i saker som gjelder medlemmenes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere medlemmene på samme måte som styret.

§ 9
Revisjon

Årsmøtet kan velge revisor. Revisor fungerer inntil årsmøtet velger en ny.

§ 10
Vedlikehold

Solsiden velforenings eiendom skal holdes forsvarlig ved like. Velforeningen dekker alle kostnader til drift og vedlikehold av Solsiden Velforening.
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.

§ 11
Kontingent

Kontingent fordeles på velforeningens medlemmer med et likt beløp pr bolig.
Boliger som disponerer p-plass på velforeningens område skal betale tilleggskontingent for drift og vedlikehold av p-plass.

§ 12
Medlemmenes ansvar utad for velforeningens forpliktelser

Medlemmene hefter ikke utad for velforeningens forpliktelser.

§ 13
Tvister

Eventuelle tvister skal avgjøres ved de alminnelige domstoler. Medlemmene vedtar Oslo tingrett som eneste verneting.

§ 14
Trafikk- og parkerings-bestemmelser for Solsiden

Se tillegg til vedtektene

§ 15
Eksklusiv bruksrett på fellesareal

Alle fellesareal tilhører Velforeningen og skal i praksis kunne benyttes av alle beboere på Bjørndalsjordet 2 – 101. Den enkelte boligeier på Bjørndalsjordet kan som hovedregel ikke bygge utenfor egne tomtegrenser. Hvis boligeier ønsker å søke om eksklusiv bruksrett ift byggetiltak utenfor egne tomtegrenser, foreligger det en rekke krav ift utredning, behandling og godkjenning av tiltak.

Krav til søker/boligeier:

1.   Eksklusiv bruksrett må søkes om og vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet, og eventuelt anføres vedtektene (nederst §15). Slik eksklusiv bruksrett har en begrenset gyldighet på 5 år, og vil automatisk komme opp for ny avstemming på årsmøtet det året den utløper. Nye søknader kan legges frem for styret, slik at disse kommer med på innkallingen til årsmøtet.

2.   Planer om utbygging der eksklusiv bruksrett er avklart, skal først fremlegges til styret i velforening for godkjenning før oppstart.

3.   Styret forbeholder seg retten å avvise de tiltak som søkes om. Samt retten til å kreve endringer av eksisterende tiltak og evt utbedringer.

4.   Søker må selv sørge for at tiltak er i tråd med gjeldende bestemmelser/reguleringsplaner fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo Kommune, som ligger til grunn på området.

5.   Byggetiltak som for eksempel terrasser, gjerder, eller lignende som ligger i nærheten av hverandre, skal bygges med lik utførelse, med samme type materialer og farge osv. Slik at vi får et helhetlig inntrykk på området.

6.   Hvis boligeier allikevel har bygget uten å følge punktene over, vil tiltaket automatisk bli avvist av styret og det som er bygget må umiddelbart rives/fellesarealet settes tilbake til den stand det stod. Dersom dette ikke imøtekommes av boligeieren, har styret adgang til å hente inn/leie inn eksterne til å utføre dette på oppdrag på beboerens regning. Det samme gjelder der styret har vedtatt krav til utbedring/endring av eksisterende tiltak, hvorpå fristen for utbedring/endring ikke overholdes.

7.   Alle kostnader må boligeier holde selv uten unntak.

Der hvor en boligeier med avklart eksklusiv bruksrett og alle krav er oppfylt, og hvor boligeieren har oppført de ønskede endringer i fellesarealet som tydelig avgrenser dette som en del av egen tomt/hage, tilkommer det en månedlig leiekostnad pr kvm dersom det totale arealet overstiger 3 kvm. Dette leieforholdet og dets kostnader, blir avklart mellom styret og boligeieren ifm godkjenningen av tiltaket. Prisen pr kvm er 50kr/måned, og vil bli fakturert gjennom forretningsfører for Solsiden Velforening.

Vedtatt Dato Adresse gnr. / bnr. Område med eksklusiv bruksrett
03.05.2018 Sameie 1 (187/353), Sameie 3 (187/356) og Sameie 4 (187/355) Fellesarealet den siste del av plen-flekken ut mot veien, med minimum 50 cm klaring til veien
03.05.2018 Sameie 1 (187/353) Fellesarealet på vestsiden fra egen tomtgrense og ut mot bekk/velforeningens ytre tomtegrense
03.05.2018 Sameie 2 (187/354) Fellesarealet på vestsiden fra egen tomtegrense og ut mot bekk/velforeningens ytre tomtegrense
03.05.2018 Sameie 3 (187/356) Fellesarealet opptil 2 meter fra egen tomtegrense inn mot lekeplass
03.05.2018 Sameie 4 (187/355) Fellesarealet opptil 3 meter fra egen tomtegrense inn mot lekeplass
03.05.2018 Bjørndalsjordet 31 (187/368) Opptil 100kvm av fellesarealet på sydsiden av egen tomtegrense bak gjerdet i skråningen nedenfor veien
03.05.2018 Bjørndalsjordet 11 (187/339) Opptil totalt 30kvm av fellesarealet utenfor egen tomtegrense inn mot naturlekeplass
03.05.2018 Bjørndalsjordet 13 – 29 (187/344-352) Fellesarealet på baksiden/østsiden av egen tomt og ut til velforeningens ytre tomtegrense.
03.05.2018 Bjørndalsjordet 13 (187 / 344) Opptil 70kvm av fellesarealet på vestsiden av egen tomtegrense inn mot naturlekeplass


§ 16

Avfallshåndtering

Det er ikke tillatt å frasette seg avfall på utsiden av eller oppå avfallsbeholderne eller noe annet sted på området. Avfall skal helt oppi avfallsbeholder, og lokket skal kunne lukkes etterpå. Er det ikke plass i nærmeste avfallsbeholder, skal man enten finne plass i en annen avfallsbeholder på området eller ta med seg sitt avfall hjem igjen.

Brudd på denne bestemmelsen, vil medføre et forsøplingsgebyr på 500 kr. Dette vil bli ilagt husstanden, og krevd inn på faktura fra velforenings forretningsfører. Dette gjelder også dersom det er barn av en husstand, som har forsøplet området.

TRAFIKK- OG PARKERINGS-BESTEMMELSER FOR SOLSIDEN

Vedtatt: Styremøte i Solsiden Velforening 11. Oktober 2016
Iverksatt: Ekstraordinær Generalforsamling 15. November 2016

1. FORMÅL

1.1. Bestemmelsene skal gjøre det enklere for beboerne og deres gjester å finne parkeringsplass og samtidig gjøre bomiljøet sikrere.

2. GYLDIGHET

2.1. Disse bestemmelsene er utformet av styret i Solsiden Velforening og har gyldighet på samme måte som vedtekter.

2.2. Bestemmelsene erstatter tidligere utgitte trafikk- og parkeringsregler og gjelder inntil nye bestemmelser er utarbeidet av styret, vedtatt i vedtektene og meddelt beboerne.

3. ORIENTERINGS-OG OPPLYSNINGSSKILT

3.1. Det er satt opp skilt som kort orienterer om trafikk- og parkeringsbestemmelsene. Skiltene gir ikke uttømmende bestemmelser og det er alltid Trafikk- og parkeringsbestemmelsene som gjelder.

3.2. Området er merket med en fartsgrense på 20 km/t, og det er satt opp flere skilt som informerer om at «barn leker».

3.3. Området er videre merket med skilt for gjesteparkering, parkering forbudt, utrykningskjøretøy, handikap-parkering og fartsdumper.

4. VIRKEOMRÅDE

4.1. Trafikk- og parkeringsbestemmelsene regulerer parkering og kjøring på Solsidens område. Bestemmelsene gjelder for alle som benytter parkeringsplass eller kjører på Velforeningens område. Beboere som mottar besøk har ansvar for å orientere sine gjester om gjeldende regler.

5. PARKERINGSKONTROLL

5.1. Parkeringskontrollen ved Solsiden utføres iht. privatrettslige regler.

5.2. Håndhevelse av trafikk- og parkeringsbestemmelsene er satt bort til eksternt parkeringsselskap. Dette selskapet har ansvaret for all praktisk håndtering av reglementet iht. inngått avtale mellom parkeringsselskap og Solsiden. Nødvendig kontaktinformasjon til parkeringsselskap er synlig på skilter i området ved gjesteparkering.

5.3. Overtredelse av bestemmelsene kan/vil medføre:
5.3.1. ileggelse av kontrollavgift
5.3.2. borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko

6. TYPER AV PARKERINGSPLASSER

6.1. Det er to typer parkeringsplasser på Solsiden:
6.1.1. Gjesteplasser ute i oppmerkede felt (ordinære og handikapp).
6.1.2. Private plasser i carport og i garasjeanlegg.

6.2. I tillegg er en parkeringsplass forbeholdt Solsiden Velforenings tilhenger. Denne er lokalisert bak carportanlegg ved sameie1 og er merket.

7. GENERELLE PARKERINGSREGLER

7.1. Parkeringsplassene i Solsiden skal kun brukes av beboerne og deres gjester. Hver plass er begrenset til en personbil/tilsvarende.

7.2. Gjesteparkering er kun for gjester, og beboere skal benytte sine respektive parkeringsplasser.

7.3. Ved parkering skal det alltid tas hensyn til de som benytter nærliggende plasser ved at bilen parkeres midt på den oppmerkede plassen og godt inntil vegg eller annen avgrensing av plassen.

7.4. Gjester tillates parkering inntil 3 døgn på oppmerket gjesteparkering uavhengig av om bilen har vært brukt eller flyttet i mellomtiden. Beboere som får gjester som av ulike årsaker må parkere over et tidsrom lenger enn 3 døgn, må på forhånd ta kontakt med parkeringsselskapet og avtale dette. Parkeringsselskapet vil da kunne utstede en tidsbegrenset parkeringstillatelse. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

7.5. Parkeringsplasser skiltet og merket for bevegelseshemmede skal kun benyttes av gjester med gyldig handikap-bevis. Beviset skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontvindu. Parkering tillates inntil 3 døgn på oppmerket plass uavhengig av om bilen har vært brukt eller flyttet i mellomtiden. Beboere som får gjester som av ulike årsaker må parkere over et tidsrom lenger enn 3 døgn, må på forhånd ta kontakt med parkeringsselskapet og avtale dette. Parkeringsselskapet vil da kunne utstede en tidsbegrenset parkeringstillatelse. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

7.6. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede/anviste plasser. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

7.7. Det er ikke tillatt å parkere på parkering merket utrykningskjøretøy. Denne parkering er kun til ambulanse, brannbil og politi. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

7.8. Det er ikke tillatt å parkere vare-, camping- og båthengere eller lignende, eller uregistrerte kjøretøyer på gjesteparkeringsplasser. Kjøretøy med totalvekt over 3500 kg kan kun parkeres etter spesiell tillatelse fra parkeringsselskapet. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

7.9. Ved kortvarig behov for bruk av fast reservert plass ute til f.eks. campingvogn eller tilhenger, kan dette avtales direkte med parkeringsselskapet.

7.10. Personkjøretøy og yrkeskjøretøy med reelt behov før parkering på gangveis før in- og utbæring av varer etc. kan parkere inntil 30 minutter. Kjøretøyet skal fjernes så snart av- og på lasting er fullført. Ved slik parkering skal mobilnummeret til kjøretøyets sjåfør ligge lett synlig i frontvinduet slik at kontakt kan oppnås dersom kjøretøyet må flyttes på grunn av ambulansetransport, brannutrykning, søppelkjøring etc. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

7.11. Når det utføres bilvask, oljeskift eller større arbeider på kjøretøy på Solsiden skal dette gjøres på egen tomt. Pass på at det ikke medfører fare for tilgrising eller er til sjenanse for andre beboere.

7.12. Bil som står på egen tomt skal ha god margin fra vei, minimum 15cm. Parkering ved egen bolig skal ikke komme til hindring for utrykningskjøretøy eller brøytebil. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.