Parkeringsregler

Trafikk- og parkeringsbestemmelser
for Solsiden

 

§ 14
Trafikk- og parkerings-bestemmelser for Solsiden

Vedtatt: Styremøte i Solsiden Velforening 11. Oktober 2016
Iverksatt: Ekstraordinær Generalforsamling 15. November 2016

1. FORMÅL
1.1. Bestemmelsene skal gjøre det enklere for beboerne og deres gjester å finne parkeringsplass og samtidig gjøre bomiljøet sikrere.

2. GYLDIGHET
2.1. Disse bestemmelsene er utformet av styret i Solsiden Velforening og har gyldighet på samme måte som vedtekter.
2.2. Bestemmelsene erstatter tidligere utgitte trafikk- og parkeringsregler og gjelder inntil nye bestemmelser er utarbeidet av styret, vedtatt i vedtektene og meddelt beboerne.

3. ORIENTERINGS-OG OPPLYSNINGSSKILT
3.1. Det er satt opp skilt som kort orienterer om trafikk- og parkeringsbestemmelsene. Skiltene gir ikke uttømmende bestemmelser og det er alltid Trafikk- og parkeringsbestemmelsene som gjelder.
3.2. Området er merket med en fartsgrense på 20 km/t, og det er satt opp flere skilt som informerer om at «barn leker».
3.3. Området er videre merket med skilt for gjesteparkering, parkering forbudt, utrykningskjøretøy, handikap-parkering og fartsdumper.

4. VIRKEOMRÅDE
4.1. Trafikk- og parkeringsbestemmelsene regulerer parkering og kjøring på Solsidens område. Bestemmelsene gjelder for alle som benytter parkeringsplass eller kjører på Velforeningens område. Beboere som mottar besøk har ansvar for å orientere sine gjester om gjeldende regler.

5. PARKERINGSKONTROLL
5.1. Parkeringskontrollen ved Solsiden utføres iht. privatrettslige regler.
5.2. Håndhevelse av trafikk- og parkeringsbestemmelsene er satt bort til eksternt parkeringsselskap. Dette selskapet har ansvaret for all praktisk håndtering av reglementet iht. inngått avtale mellom parkeringsselskap og Solsiden. Nødvendig kontaktinformasjon til parkeringsselskap er synlig på skilter i området ved gjesteparkering.
5.3. Overtredelse av bestemmelsene kan/vil medføre:
5.3.1. ileggelse av kontrollavgift
5.3.2. borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko

6. TYPER AV PARKERINGSPLASSER
6.1. Det er to typer parkeringsplasser på Solsiden:
6.1.1. Gjesteplasser ute i oppmerkede felt (ordinære og handikapp).
6.1.2. Private plasser i carport og i garasjeanlegg.
6.2. I tillegg er en parkeringsplass forbeholdt Solsiden Velforenings tilhenger. Denne er lokalisert bak carportanlegg ved sameie1 og er merket.

7. GENERELLE PARKERINGSREGLER
7.1. Parkeringsplassene i Solsiden skal kun brukes av beboerne og deres gjester. Hver plass er begrenset til en personbil/tilsvarende.
7.2. Gjesteparkering er kun for gjester, og beboere skal benytte sine respektive parkeringsplasser.
7.3. Ved parkering skal det alltid tas hensyn til de som benytter nærliggende plasser ved at bilen parkeres midt på den oppmerkede plassen og godt inntil vegg eller annen avgrensing av plassen.
7.4. Gjester tillates parkering inntil 3 døgn på oppmerket gjesteparkering uavhengig av om bilen har vært brukt eller flyttet i mellomtiden. Beboere som får gjester som av ulike årsaker må parkere over et tidsrom lenger enn 3 døgn, må på forhånd ta kontakt med parkeringsselskapet og avtale dette. Parkeringsselskapet vil da kunne utstede en tidsbegrenset parkeringstillatelse. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.
7.5. Parkeringsplasser skiltet og merket for bevegelseshemmede skal kun benyttes av gjester med gyldig handikap-bevis. Beviset skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontvindu. Parkering tillates inntil 3 døgn på oppmerket plass uavhengig av om bilen har vært brukt eller flyttet i mellomtiden. Beboere som får gjester som av ulike årsaker må parkere over et tidsrom lenger enn 3 døgn, må på forhånd ta kontakt med parkeringsselskapet og avtale dette. Parkeringsselskapet vil da kunne utstede en tidsbegrenset parkeringstillatelse. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.
7.6. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede/anviste plasser. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.
7.7. Det er ikke tillatt å parkere på parkering merket utrykningskjøretøy. Denne parkering er kun til ambulanse, brannbil og politi. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.
7.8. Det er ikke tillatt å parkere vare-, camping- og båthengere eller lignende, eller uregistrerte kjøretøyer på gjesteparkeringsplasser. Kjøretøy med totalvekt over 3500 kg kan kun parkeres etter spesiell tillatelse fra parkeringsselskapet. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.
7.9. Ved kortvarig behov for bruk av fast reservert plass ute til f.eks. campingvogn eller tilhenger, kan dette avtales direkte med parkeringsselskapet.
7.10. Personkjøretøy og yrkeskjøretøy med reelt behov før parkering på gangveis før in- og utbæring av varer etc. kan parkere inntil 30 minutter. Kjøretøyet skal fjernes så snart av- og på lasting er fullført. Ved slik parkering skal mobilnummeret til kjøretøyets sjåfør ligge lett synlig i frontvinduet slik at kontakt kan oppnås dersom kjøretøyet må flyttes på grunn av ambulansetransport, brannutrykning, søppelkjøring etc. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.
7.11. Når det utføres bilvask, oljeskift eller større arbeider på kjøretøy på Solsiden skal dette gjøres på egen tomt. Pass på at det ikke medfører fare for tilgrising eller er til sjenanse for andre beboere.
7.12. Bil som står på egen tomt skal ha god margin fra vei, minimum 15cm. Parkering ved egen bolig skal ikke komme til hindring for utrykningskjøretøy eller brøytebil. Parkering i strid med denne bestemmelse vil medføre ilegging av kontrollavgift. Gjentatt ulovlig parkering vil medføre fjerning for eiers kostnad og risiko.

Se mer informasjon om parkeringsforhold!